INFOLINIA 500 399 323 | E-mail: sklep@rutkowscy.pl

Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RUTKOWSCY.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin jest nieprzerwanie udostępniony na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – CENTRUM BUDOWLANE JERZY RUTKOWSKI DANIEL RUTKOWSKI, SPÓŁKA JAWNA, posiadająca NIP: 531-15-20-721, numer KRS 0000281069, z siedzibą w Leoncinie, Stanisławów 63A, 05 -155 Leoncin, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępnych w domenie internetowej: rutkowscy.pl.
 3. Nabywca – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – oznacza zarówno Umowę sprzedaży jak i Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Sprzedaż konsumencka - sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 9. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 10. Użytkownik – użytkownik Internetu, osoba lub podmiot zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w punkcie 4 REJESTRACJA W SKLEPIE, ppkt 4.
 3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w pkt 4 REJESTRACJA W SKLEPIE, ppkt 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za skutki związane z korzystaniem przez Nabywcę z nielegalnego lub uszkodzonego oprogramowania lub sprzętu komputerowego.
 6. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie. Wszelkie konsekwencje udostępnienia loginu lub/i hasła osobie trzeciej obciążają Użytkownika.

4. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.rutkowscy.pl wybrać w prawym górnym rogu „załóż nowe konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: nazwa firmy/imię i nazwisko, miejscowość, kod pocztowy, adres e-mail.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do jego reprezentacji.
 4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, przez przesłanie do Sprzedawcy dokumentów takich jak: odpis z KRS, wypis z rejestru działalności gospodarczej.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejnym zakupem, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie. Konsekwencje niezaktualizowania danych obciążają Nabywcę.
 6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór danych, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca obowiązany jest zapoznać się z opisem towaru lub usługi zamieszczonymi na stronie Sklepu. Następnie, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy zbieranie wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po dokonaniu wyboru towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca przechodzi do formularza internetowego służącego do składania zamówienia w Sklepie. W formularzu zamówienia można wskazać:
  1. adres dostawy,
  2. sposoby dostawy,
  3. sposób dokonania płatności za towar/usługę.
 4. Złożenie zamówienia wiąże Nabywcę. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia. W tym momencie zamówienie Nabywcy wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. W potwierdzeniu zamówienia znajdą się co najmniej następujące informacje:
  1. krótki opis zamówionego towaru/ów lub usługi/usług;
  2. dane adresowe Sklepu wraz z informacją o sposobie reklamacji;
  3. łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie usług wraz z należnym podatkiem, kosztami dostawy i innymi kosztami związanymi z wykonaniem zlecenia,
  4. czas trwania umowy. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego. W przypadku zakupu danego towaru umowa zawarta pomiędzy Nabywcą a Sklepem ma charakter okresowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

6. ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia) dokonywane są z pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie.
  Możliwe są następujące formy płatności:
  • za pobraniem– zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień,
  • przedpłaty - forma płatności dla Nabywców preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, zamówienie jest kierowane do realizacji,
  • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
  • płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU – przedpłata,
  • ratalnej za pośrednictwem firmy Satntander Consumer Finanse - szczegółowe informacje znajdują się na stronie eRaty Santander.
 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili potwierdzenia zamówienia. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
 5. Sprzedawca zastrzega, że cenniki towarów oraz koszty dostawy a także innych opłat są okresowo zmieniane i Nabywca przed dokonaniem zakupu powinien sprawdzić aktualny cennik.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, zawiadomi o tym Nabywcę droga poczty elektronicznej i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli została już uiszczona. Sprzedawca zawiadomi Nabywcę o braku możliwości spełnienia świadczenia niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie oznaczonych przez Nabywcę z powodu przejściowych trudności, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

7. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 2. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). Sprzedawca nie odpowiada za wady lub uszkodzenia towaru stwierdzone przez Nabywcę po odebraniu towaru od przedstawiciela realizującego dostawę.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy np. przez wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca, np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania towaru Nabywcy.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również – po wyrażeniu odrębnej i wyraźnej zgody – w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, przenoszenia oraz prawa do kontroli przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je wyłącznie w celach marketingowych.
 5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące wykonania Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.
 3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub listownie.
 6. W przypadku sprzedaży stanowiącej Sprzedaż konsumencką Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przez 2 lata od daty sprzedaży zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Nabywca traci uprawnienia określone w tej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.

10. GWARANCJA

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta doręczonym wraz z Towarem. Część Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy kierowania roszczeń związanych z gwarancją oraz punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z rękojmi za wady Towaru.
 3. Sklep odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

11.ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ŻADANIE OBNIŻENIA CENY

 1. Nabywca ma prawo żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podania przyczyn, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. Nr 2014, poz. 827) ). Prawo to dotyczy wyłącznie Sprzedaży konsumenckiej. W celu rezygnacji i zwrotu towaru Nabywca powinien poinformować o swojej decyzji Sklep w 14 dniowym terminie. Nabywca może skorzystać w tym celu z Formularza zwrotu towaru którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Zwracany w tym trybie towar zostanie przez Sprzedawcę przyjęty, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
 2. W razie odstąpienia od Umowy w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru Sprzedawca dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Nabywcy listem poleconym. Nabywca jest obowiązany odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Nabywcy.
 3. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe gdy:
  1. dotyczy umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Nabywcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci on prawo odstąpienia do umowy;
  2. cena produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Nabywcy;
  4. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
  8. w przypadku w którym Nabywca wyraźnie żądał aby przedstawiciel Sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
  9. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dotyczy to umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulinarnymi, jeżeli w umowie określono dzień lub okres świadczenia usługi;
  11. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  12. chodzi o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

12.PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.


ZAŁĄCZNIK NUMER 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sklep zwróci wszystkie otrzymane płatności. Aby zrezygnować z zakupu, należy poinformować Sklep o swojej decyzji, wypełniając Formularz Zwrotu Towaru. Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres:
CENTRUM BUDOWLANE
JERZY RUTKOWSKI DANIEL RUTKOWSKI Sp. j.
Stanisławów 63A, 05 -155 Leoncin

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

CENTRUM BUDOWLANE
JERZY RUTKOWSKI DANIEL RUTKOWSKI Sp.j.
Stanisławów 63A, 05 -155 Leoncin

Ja ............................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych
rzeczy ........................................................................................,
numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ...........................................................................................

Imię i Nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Opublikowany: 2020-04-08

Pliki do pobrania